Lardome

Serwerownie, centra danych i data center Serwerownie, centra danych i data center Serwerownie, centra danych i data center Serwerownie, centra danych i data center Serwerownie, centra danych i data center Serwerownie, centra danych i data center Serwerownie, centra danych i data center Serwerownie, centra danych i data center Serwerownie, centra danych i data center

Lardome

Lar­dome to marka, którą cechuje świeże i nowoczesne pode­jś­cie do tem­atyki mill and bentham utilitarianism and other essays english civil war causes essay essay on crime and law how to write graduate school essays for application law essays buy essay layout introduction essay questions for midwifery essays on technical rationality ser­werowni i cen­trów danych oraz krytycznej infrastruktury fizycznej systemów informatycznych.

Kap­i­tał marki poparty jest kap­i­tałem firmy Savi Inwest­y­cje sp. o.o., dzi­ała­jącej na rynku od2004 roku, co zapew­nia klien­tom bez­pieczeństwo i wysoką jakość usług.

Dys­ponu­jemy doświad­cze­niem, które zdobyliśmy pod­czas wielo­let­nich real­iza­cji prac inżynieryjnych zarówno bezpośrednio związanych z budową serwerowni i centrów danych jak i innych obiektów budowlanych.

Geneza nazwy

Nazwa Lar­dome pochodzi z połączenia dwóch słów: szwedzkiego LÄR­DOM (oznacza­jącego wiedzę) oraz ang­iel­skiego DOME (kop­uła, sklepi­e­nie, gmach).

Ta syn­er­gia znaczeń odzwier­ciedla obraną przez nas drogę wyko­rzys­ta­nia zaawan­sowanej wiedzy przy każdym real­i­zowanym projekcie.