Referencje

Serwerownie, centra danych i data center Serwerownie, centra danych i data center Serwerownie, centra danych i data center Serwerownie, centra danych i data center Serwerownie, centra danych i data center Serwerownie, centra danych i data center Serwerownie, centra danych i data center Serwerownie, centra danych i data center Serwerownie, centra danych i data center

Zrealizowaliśmy prace dla

 

 • Komenda Wojew­ódzka Państ­wowej Straży Pożarnej w Katow­icach — real­iza­cja ser­werowni w ramach zamówienia publicznego.
 • Dol­nośląski Odd­ział Wojew­ódzki NFZ — prace pro­jek­towe oraz insta­la­cyjne okablowa­nia struk­tu­ral­nego wraz z zasi­laniem dedykowanym dla 751 punk­tów elektryczno-logicznych w ramach zamówienia publicznego.
 • Dol­nośląski Odd­ział Wojew­ódzki NFZ – real­iza­cja cen­trum danych w ramach zamówienia publicznego.
 • Dol­nośląski Odd­ział Wojew­ódzki NFZ – real­iza­cja zapa­sowego cen­trum danych oraz okablowa­nia struk­tu­ral­nego budynku wraz z zasi­laniem dedykowanym dla 380 punk­tów elektryczno-logicznych w ramach zamówienia publicznego.
 • Zakład Opieki Zdrowot­nej MSWiA w Szczecinie – real­iza­cja ser­werowni w ramach zamówienia publicznego.
 • Eurobank – real­iza­cja pier­wszego cen­trum danych banku w siedz­i­bie głównej we Wrocławiu.
 • Inde­sit – wyko­nanie sys­temu gaszenia gazem dwóch ser­werowni (Łódź, Radomsko).
 • Netia – prace pro­jek­towe przy ser­werowni kolokacyjnej.
 • Getin Bank – wyko­nanie cen­trali banku w Krakowie wraz z serwerownią.
 • Getin Bank – wyko­nanie okablowa­nia struk­tu­ral­nego na więk­szości placówek banku w Polsce.
 • Nordea Bank – wyko­nanie okablowa­nia struk­tu­ral­nego 30 placówek banku na tere­nie Polski.
 • Nordea Bank – wyko­nanie cen­trali banku w Łodzi wraz z serwerownią.
 • GE Money Bank - wyko­nanie okablowa­nia struk­tu­ral­nego 17 placówek banku na tere­nie Polski.
 • Elec­trolux – Sieć światłowodowa pomiędzy ser­werownią i halą pro­duk­cyjną wraz 
  z dostar­cze­niem sprzętu sieciowego Cisco.
 • Uni­w­er­sytet Wrocławski – insta­lacja rdzenia światłowodowego budynkowej sieci 
  kom­put­erowej, dostawa, mon­taż i kon­fig­u­racja przełączników HP ProCurve w ramach zamówienia publicznego.
 • Zespół Szkół Tele­in­for­maty­cznych i Elek­tron­icznych z siedz­ibą we Wrocławiu – dostawa sprzętu kom­put­erowego, ser­werowego i sieciowego w ramach zamówienia publicznego.

 

Pon­adto w ramach prac insta­la­cyjno-budowlanych wykony­wal­iśmy prace między innymi dla:

 

 • Jeron­imo Martins
 • Allianz Bank
 • DnB NORD
 • For­tis Bank
 • WEMA
 • Flug­ger
 • LPP (Reserved, Cropp)
 • LPP TEX (Home And You)
 • Trav­elplanet