Uprawnienia i certyfikaty

Serwerownie, centra danych i data center Serwerownie, centra danych i data center Serwerownie, centra danych i data center Serwerownie, centra danych i data center Serwerownie, centra danych i data center Serwerownie, centra danych i data center Serwerownie, centra danych i data center Serwerownie, centra danych i data center Serwerownie, centra danych i data center

Uprawnienia

 • architek­ton­icznej,
 • konstrukcyjno-budowlanej,
 • teleko­mu­nika­cyjnej,
 • insta­la­cyjnej w zakre­sie sieci, insta­lacji i urządzeń cieplnych, wenty­la­cyjnych, gazowych, wodocią­gowych i kanalizacyjnych,
 • insta­la­cyjnej w zakre­sie sieci, insta­lacji i urządzeń elektrycznych.

Certyfikaty

Cer­ty­fikat w zakre­sie zarządza­nia projektami:
 • PRINCE 2 Foundation

 

Auto­ry­zowany insta­la­tor sys­temów okablowa­nia strukturalnego:

 • 3M Voli­tion
 • ADC Krone TrueNet
 • Ass­mann Digitus
 • BKT Elek­tronik Dr@kom
 • Bran­dRex
 • Cobi­net TopLink
 • Fibrain Data
 • Openet ICS
 • Pan­duit Pan-Net
 • Shrack SCI

 

Cer­ty­fikat ACE w zakre­sie wykony­wa­nia kon­cepcji pro­jek­tów i nad­zoru insta­lacji sieci światłowodowych

 

Cer­ty­fikowany Tech­nik Pomiarów:

 • Fluke Net­works CCTT
 • Shrack SCMC

 

Cer­ty­fikowany inte­gra­tor rozwiązań Data Cen­ter firmy Conteg

 

Licencja part­nera w zakre­sie rozwiązań CCTV:

 • Sam­sung Techwin
 • Geo­vi­sion

 

Cer­ty­fikaty w zakre­sie rozwiązań BMS:

 • TAC Xenta oraz TAC Menta
 • TAC Vista Sieci Klasyczne

 

Cer­ty­fikowany insta­la­tor rozwiązań KD/SSWiN/DSO:

 • Hon­ey­well Secu­rity w zakre­sie sys­temów alar­mowych Galaxy
 • KaDe w zakre­sie sys­temów kon­troli dostępu
 • Bosch w zakre­sie dźwiękowych sys­temów ostrze­ga­nia Praesideo

 

Cer­ty­fikowany insta­la­tor urządzeń klimatyzujących:

 • Fujitsu Gen­eral APS Split oraz APS VRF J
 • Mit­subishi Elec­tric serii Mr. Slim, M oraz Lossnay

 

Cer­ty­fikat ukończenia szkoleń z zakresu insta­lacji Stałych Urządzeń Gaśniczych (SUG):
 • TA-200 ze środ­kiem gaśniczym HFC-125 oraz HFC-227ea
 • TA-1230 ze środ­kiem gaśniczym FK-5 – 1-12 (Novec 1230)
 • Proin­ert ze środ­kami gaśniczymi IG-01IG-55 oraz IG-100

 

Cer­ty­fikat ukończenia szkoleń z zakresu insta­lacji detek­torów bardzo wczes­nej (ultra­czułej) detekcji dymu (ASD):

 • Stratos
 • VESDA

 

Cer­ty­fikat ukończenia szkoleń z zakresu sys­temów syg­nal­iza­cji pożaru (SSP/SAP):

 • POLON-ALFA serii IGNIS 1000
 • POLON-ALFA serii POLON 4000
 • Esser 8000 /IQ8Control
 • Aritech serii FP

 

Zabe­pieczenia ppoż:

 • Hilti w zakre­sie biernego zabez­pieczenia przeciwpożarowego
 • Rock­wool na wykony­wanie zabez­pieczeń ogniochron­nych prze­wodów wenty­la­cyjnych, kli­matyza­cyjnych i odd­ymi­a­ją­cych z blachy stalowej sys­temami Con­lit Duo, Con­lit Plus

 

Tech­nolo­gie kom­put­erowe /sieci /opro­gramowanie:

 • Cer­ti­fied Cisco Net­work Admin­is­tra­tor (CCNA)
 • NetApp Accred­ited Stor­age Archi­tect Pro­fes­sional (NASAP)
 • Microsoft Cer­ti­fied Pro­fes­sional (MCP)
 • Microsoft Autho­rized Edu­ca­tion Reseller (AER)