O nas

Serwerownie, centra danych i data center Serwerownie, centra danych i data center Serwerownie, centra danych i data center Serwerownie, centra danych i data center Serwerownie, centra danych i data center Serwerownie, centra danych i data center Serwerownie, centra danych i data center Serwerownie, centra danych i data center Serwerownie, centra danych i data center

Misja

Kim jesteśmy?

Naszą siłą jest doświad­c­zony zespół – to wysoko wyk­wal­i­fikowani inżynierowie oraz spec­jal­iści wszys­t­kich branż w zakre­sie insta­lacji wchodzą­cych w skład ser­werowni i cen­trów danych. Koor­dy­na­torami pro­jek­tów są osoby z doświad­cze­niem w admin­is­tracji sprzętem sieciowo-serwerowym, doskonale rozu­miejące jego potrzeby.

Jak działamy?

Dzi­ałamy kom­plek­sowo. Tworzymy rozwiąza­nia dopa­sowane do potrzeb Klien­tów — zgodne z najnowszymi tren­dami i technologiami.

Co nas wyróżnia od konkurencji?

Przede wszys­tkim mocne zaan­gażowanie w to co robimy, całkowite poświęce­nie dla dobra Klienta i efektu koń­cowego oraz pasja napędza­jąca nas do działania.